Trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020-2021 wiecej informacji znajdą Państwo w zakładce -Dla Rodziców-Wolne miejsca.
ZAPRASZAMY
×

Regulamin

Regulamin świetlicy szkolnej

Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum Futurum

 

 1. Świetlica czynna jest w godzinach 7:00-8:30 oraz 14:30 – 17:00.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni  wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – w której wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka.
 3. Uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie  umieścił w deklaracji, jeśli rodzic/opiekun dostarczy do sekretariatu pisemne upoważnienie lub wyśle je ze swojego adresu mailowego na adres szkoły.
 4. Dziecko nie może być odebrane przez osobę nie wskazaną w deklaracji na telefoniczną prośbę rodzica.
 5. W sytuacji niedostarczenia do szkoły wypełnionej deklaracji, dziecko mogą odebrać wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni.
 6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odebrania dziecka do godziny 17.00. Każde odebranie dziecka po tej godzinie jest odnotowywane przez nauczycieli świetlicy i potwierdzane podpisem osoby odbierającej.
 7. W powtarzających się przypadkach odbierania dziecka po godzinie 17.00 nauczyciel powiadamia dyrekcję.
 8. W dni, w których odbywają się zebrania dzieci mogą pozostać pod opieką świetlicy do godziny 19:00
 9. Uczeń może czekać samodzielnie na odebranie przed budynkiem szkoły tylko jeśli posiada zgodę wymienioną w punkcie 10.
 10. Uczeń, który posiada zgodę na samodzielne wyjście ze szkoły ma obowiązek zgłosić w świetlicy szkolnej fakt, że opuszcza szkołę.
 11. Po odnotowaniu przez pracownika świetlicy, że dany uczeń opuścił samodzielnie szkołę nie ma możliwości powrotu do niej.
 12. Dzieci mogą same wychodzić do toalety  po wcześniejszym, każdorazowym zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi świetlicy.
 13. Po skończonych lekcjach uczniowie klas 1-2 są sprowadzani do świetlicy całą klasą przez nauczyciela mającego z nimi ostatnią lekcję.
 14. Uczniowie klas III- V zgłaszają swoją  obecność  wychowawcy świetlicy, który odnotowuje ją na liście.

Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.

 1. Po przyjściu do świetlicy  uczniowie przebywają na jej poziomie.
 2. Podczas sprzyjającej pogody zajęcia świetlicowe odbywają się na boisku i podwórku szkolnym. Dzieci mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez wychowawców świetlicy. Świetlica nie odpowiada za zniszczone, ubrudzone, zaginione ubrania i rzeczy uczniów.
 3. W ramach zajęć świetlicowych codziennie prowadzone są zajęcia zgodnie z rocznym planem świetlicy szkolnej. W zajęciach tych udział biorą chętne dzieci.
 4. Dzieci mogą przynosić do świetlicy swoje zabawki, ale wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Uczniowie w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń nauczycieli świetlicy oraz prowadzących zajęcia dodatkowe, a także respektowania ustalonych zasad zachowania i regulaminu.
 6. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 7. Zasady dotyczące zajęć dodatkowych:
Do pobrania: Deklaracja zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020

 

Kontakt

Niepubliczna Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa "Bonum Futurum"

ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce

Zadzwoń do nas+48 61 22 22 360